☰ Menu
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koszalinie
Herb Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koszalinie

Wtorek 13.11.2018

zaawansowane

Podstawowe informacje dla osób ubiegających się o przydział mieszkania

Zasady przyznawania i wynajmowania lokali mieszkalnych

Podstawowymi dokumentami określającymi kryteria i zasady przyznawania mieszkań są:
1. Zasady przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o. 
2. USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

„Zasady przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o., stanowią dokument wewnętrzny Towarzystwa, systematyzujący zasady obowiązujące przy przyznawaniu mieszkań i zawierający najważniejsze postanowienia w/w Ustawy.

Zasady przyznawania i wynajmowania mieszkań są dostępne do pobrania na stronie. 

Przydziały mieszkań znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o, realizowane są w trzech trybach:

  1. Przydziały mieszkań z odzysku, dokonywane w odniesieniu do mieszkań zwalnianych przez dotychczasowych mieszkańców. Wnioski przyjmowane są na bieżąco w siedzibie TBS Koszalin Sp. z o.o, i rejestrowane w sposób umożliwiający dokonanie oceny i przydział mieszkania. Wzór „wniosku o przydział zwalnianego mieszkania” można pobrać na stronie. W przypadku zwalniającego się mieszkania, Zarząd spółki dokonuje analizy złożonych wniosków i podejmuje decyzję o przydziale mieszkania, kierując się kryteriami opisanymi poniżej. O przydziale mieszkania sytuacja rodzinna osób aplikujących o przydział, opisana w złożonym wniosku.
  2. Przydziały mieszkań związane ze złożonymi wnioskami o zamianę mieszkania. Zamiana mieszkania dotyczy obecnych lokatorów TBS Koszalin Sp. zo.o, oraz osób zajmujących mieszkania znajdujące się w gminnym zasobie mieszkaniowym (np. ZBM Koszalin). Składane wnioski są rejestrowane w sposób umożliwiający dokonanie oceny i przydział mieszkania. Wzór „wniosku o zamianę mieszkania” można pobrać na stronie. W przypadku spełnienia kryteriów przydziału mieszkania, wnioski te rozpatrywane są w pierwszej kolejności. 
  3. Przydziały nowo wybudowanych lokali mieszkalnych. Przydziały realizowane są okresowo, po rozpoczęciu budowy nowego budynku mieszkalnego. Każdorazowo, termin i miejsce składania wniosków, podawane są do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej spółki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS Koszalin Sp. z o.o. Wzór „wniosku o przydział nowo wybudowanego mieszkania” można pobrać na stronie. Oceny złożonych wniosków dokonuje komisja powoływana przez Zarząd Spółki. Na tej podstawie ustalana jest przez Zarząd lista ostateczna. Osoby zakwalifikowane do listy ostatecznej zobowiązane są do wpłaty partycypacji (udział własny w kosztach budowy), która w przypadku opuszczenia mieszkania jest waloryzowana i zwracana lokatorowi.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania (wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania) muszą spełniać warunki formalne określone ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Należą do nich:

  1. Nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  2. Osiąganie dochodów finansowych nie przekraczających progów określonych w Ustawie.

Warunki te szczegółowo zostały opisane w Ustawie oraz w Zasadach przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o.
Ze względu na duża ilość wniosków o przydział mieszkania, przy podejmowaniu decyzji brane są również inne czynniki, które mogą wpłynąć na kolejność rozpatrywania podań o przydział mieszkania. Należą do nich między innymi:

  1. Sytuacja rodzinna osób aplikujących o przydział mieszkania, w tym w szczególności, brana jest pod uwagę ilość osób tworzących rodzinę oraz ograniczenia zdrowotne (dzieci niepełnosprawne znajdujące się pod opieką, osoby starsze itp.)
  2. Działalność społeczna, a w szczególności aktywność w organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz Miasta Koszalin,
  3. Zawody, kwalifikacje lub uprawnienia deficytowe na terenie Miasta, a w szczególności kadra specjalistyczna niezbędna miejskim jednostkom organizacyjnym zabiegającym o zatrudnienie tych specjalistów,
  4. Zwolnienie innego mieszkania znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Miasta Koszalin lub znajdującego się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o, w przypadku przydziału lokalu mieszkalnego,
  5. Przekazanie mieszkania na rzecz wspólnie zamieszkujących osób w lokalu mieszkalnym.

W kolejnych zakładkach BIP udostępnione zostały do pobrania - "Zasady przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o oraz wzory dokumentów związanych z przyznawaniem i wynajmowaniem lokali mieszkalnych w Spółce.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartłomiej Ważny
(2004-03-16 19:36:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Łukasik
(2018-05-24 12:59:02)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X